Informacja o przetwarzaniu przez TZMO SA danych osobowych kontrahentów

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH PRZEZ TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM LUB WYKONYWANIEM UMOWY

(danych osób będących stroną umowy, osób reprezentujących stronę umowy, osób wskazanych do kontaktu w związku z wykonywaniem umowy itp.)

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu informuje:

 

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 • Administratorem danych osobowych jest Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, a współadministratorami danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy TZMO, wymienione na stronie www.tzmo-global.com/RODO. Ilekroć dalej jest mowa o administratorze, należy przez to rozumieć także  współadministratorów.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych S.A. (zwanej dalej Umową), w tym także związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy obowiązków wynikających z przepisów prawa, oraz do utrzymywania kontaktów w związku z wykonywaniem Umowy.
 • Administrator przetwarza dane osobowe:
  • osoby, która jest stroną Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np.  związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy obowiązków podatkowych, księgowych, sprawozdawczych oraz obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego);
  • osoby, która nie jest stroną Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (utrzymywanie kontaktów w celu wykonywania Umowy).
 • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku osoby, która jest stroną Umowy, także: adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej i numery identyfikacyjne (np. NIP, REGON) oraz inne dane przekazane przez tę osobę.  
 • Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane administratorowi przez stronę Umowy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub źródła publicznie dostępne zawierające informacje na temat osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych (w szczególności Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem w związku z wykonywaniem Umowy.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe są przechowywane do czasu wypełnienia przez administratora praw i obowiązków wynikających z Umowy (np. związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy obowiązków podatkowych, księgowych, sprawozdawczych oraz obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego).
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie zawarcia lub wykonania Umowy.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych; adres: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń; adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.
Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies
Rozumiem
YouTube